11th Show Shirt.
Front view
MACC T-Shirt

Back view
MACC T-Shirt